HussarsASG

Feed

No more feed data to display

Przedstawienie naszej grupy rozpoczn? od przytoczenia pewnej daty: 10 kwietnia 2011 roku. Tego dnia o godzinie 20.30 oficjalnie zako?czyli?my wspó?prac? z Sekcj? 9 i postanowili?my dzia?a? samodzielnie. Jeste?my grup? m?odych, energicznych osób (duchem i w wi?kszo?ci równie? cia?em). Mamy tysi?c pomys?ów i sto ró?nych zda? na jeden temat. ??czy nas jednak zami?owanie do aktywnego sp?dzania wolnego czasu z replik? przy boku. Naszym umundurowaniem i oporz?dzeniem staramy si? upodobni? do wspó?czesnego Wojska Polskiego. Niektórzy z nas z ?ezk? w oku spogl?daj? w przesz?o?? i coraz bardziej interesuj? si? rekonstrukcj?. Staramy si? aby nasze spotkania odbywa?y si? jak najcz??ciej. Z wielk? ch?ci? bierzemy równie? udzia? w imprezach airsoftowych.


Features
Members
General Informations
Creation date June 18, 2012
Views 3069
Comments 0
Likes 1
Language Polski
Confidentiality PublicType

Subject

Description
Your request has been sent to the content admin. here

Group informations
Category Teams
Subcategory Team
Group admin
Country Poland
Region Siedlce
Location SiedlceThis content will be permanently deleted. Are you sure?

This content will be permanently deleted. Are you sure?

I certify i have the right to distribute this contents and they do not violate the Terms of Use

Description


This resource will be permanently deleted.
Are you sure?

Are you sure that you want to delete this photo?

Message